Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) – szkolenie w formie konsultacji

Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) – szkolenie w formie konsultacji

Jesteś ciekawy czy twoje uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń są aktualne? Możesz zgłosić się na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

Pamiętaj, że posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z wszelkimi urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak opisywanego świadectwa uniemożliwia bowiem podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. o prawie energetycznym.

Jak wygląda szkolenie?
Szkolenie przeprowadzane jest w formie konsultacji, aby przypomnieć i zaktualizować uczestnikom ogólną wiedzę o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grup 1, 2 i 3. Po zakończeniu konsultacji, uczestnik przystępuje do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną, po którego zdaniu zostaje wydane świadectwo kwalifikacyjne. Osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień powinny dysponować dokumentami dotyczącymi dotychczas posiadanych kwalifikacji oraz dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Kursant powinien posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, ukończony 18 rok życia oraz uprawnienia elektroenergetycznych – zdezaktualizowane lub które kończą ważność.

Cele szkolenia
Głównym celem kursu jest odnowienie uprawnień kwalifikacyjnych wydanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które jeszcze niedawno wydawane były na 5 lat. Obecnie obowiązek sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych co pięć lat zniesiono dla części osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przepisy reguluje ustawa – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208) – dalej u.z.u.p.e., która weszła w życie z dniem 30 października 2011 r. Otóż zgodnie z art. 54 ust. 1b pr. energ., w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE bądź innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *