Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Poprzez materiały niebezpieczne przepisy prawne rozumieją materiały, których przewóz jest albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami. Podczas przewozu takich środków ogromną rolę odgrywa kierowca. Przede wszystkim musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. W zdobyciu takich kwalifikacji pomagają specjalistyczne kursy.

Istnieją precyzyjne przepisy prawne, regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych. Ich celem jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Zebranie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych pozwala wykonywać bezpiecznie przewozy przy zachowaniu i poszanowaniu wszelkich panujących norm.

Charakterystyka szkolenia
Specjalistyczne szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych skierowane jest do kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej lm3, kierowców pojazdów baterii o pojemności całkowitej powyżej lmJ oraz kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach, cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3m3 na jednostkę transportową. Osoba chcąca przystąpić do kursu powinna mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B lub kat. C. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych; główne rodzaje zagrożeń; działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń; przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku; informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów; czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku; oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych; przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu; zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera; środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych; ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej; informacje na temat realizacji transportu kombinowanego oraz układanie sztuk przesyłki.

Cele szkolenia
Głównym celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas transportu oraz przekazanie niezbędnych i najważniejszych informacji, które są potrzebne w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku. Ponadto szkolenie przygotowuje uczestników do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków ewentualnego wypadku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *