Obowiązkowe szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Obowiązkowe szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy

Właściwe przeszkolenie swojego personelu przed zleceniem zadań to kolejny obowiązek szefa, regulowany prawnie. Co więcej, dobrze przeprowadzone szkolenie to przede wszystkim gwarancja, że w firmie nie zdarzy się żaden groźny wypadek.

Wyodrębnia się wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Bez odbycia wstępnego szkolenia żaden pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Szkoleniu BHP w firmie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na piastowane stanowisko i rodzaj lub typ wykonywanej pracy. Co istotne, obowiązek ten dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego, praktykantów jak również samego pracodawcy.

Opis szkolenia
Z reguły wskazuje się, że czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien zależeć od przygotowania zawodowego przyszłego pracownika, jego dotychczasowego stażu pracy, jak również rodzaju pracy i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić na jego przyszłym na stanowisku. Przepisy dotyczące szkolenia wyraźnie wskazują jednak, że u pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie uciążliwych czynników będzie to minimum dwugodzinne przeszkolenie. Inaczej wygląda sprawa z pracownikami na stanowiskach robotniczych, którzy będą szkolić się przynajmniej osiem godzin. W ramach kursu czekają ich godziny lekcyjne, każda po 45 minut. Na zakończenie tak przeprowadzonego instruktażu każdy uczestnik przed dopuszczeniem do obowiązków służbowych musi zaliczyć egzamin z pozytywnym wynikiem. Następnie, szkolenia należy powtarzać co kilka lat – zależy to od rodzaju wykonywania zawodu. Pracodawca nie powinien lekceważyć powtarzania kursów BHP, ponieważ mogą zostać nałożone na niego kary finansowe.

Cel szkolenia
Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP w zakładzie pracy jest organizowane jest dla nowo zatrudnionego pracownika w celu przekazania mu niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności, które dotyczą bezpiecznego wykonywania obowiązków wynikających z powierzonego mu stanowiska pracy i w warunkach właściwych dla danego przedsiębiorstwa. Odpowiednio przeprowadzone szkolenie pozwoli uniknąć wypadków i sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Ponadto pracownicy będą wiedzieć jak zachowywać się w awaryjnych sytuacjach oraz będą wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy w razie wystąpienia wypadku.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *