Rodzaje i czas trwania szkoleń BHP

Rodzaje i czas trwania szkoleń BHP

Jeśli chodzi o szkolenia BHP to przepisy prawne wyróżniają ich dwa rodzaje – szkolenie wstępne i instruktaż ogólny.
Do przeprowadzenia obydwóch, pracodawca jest zobowiązany prawnie, a uchylenie się od tego obowiązku może skutkować poważnymi karami finansowymi.

Szkolenia wstępne  
Obejmują one instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Podczas instruktażu ogólnego powinno zapewnić się uczestnikom możliwość zapoznania się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, łącznie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie ewentualnego wypadku. Instruktaż stanowiskowy zapoznaje uczestników z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Ponadto podczas kursu wskazuje się na sposoby ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować specyficzne dla stanowiska czynniki oraz na metody bezpiecznego wykonywania pracy w zawodzie. Szkolenie wstępne przeprowadza się zawsze dla nowozatrudnionych pracowników, przed momentem dopuszczenia ich do pracy. Z reguły powinno ono trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne trwające 45minut, jeśli chodzi o instruktaż ogólny. Instruktaż stanowiskowy powinien trwać 3 godziny lekcyjne dla pracowników administracyjno- biurowych i 8 godzin lekcyjnych dla pozostałych pracowników. Szkolenie wstępne jest ważne przez okres jednego roku, co wiąże się z tym, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia przez niego pracy.

Szkolenie okresowe
Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie posiadanej już wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Pracodawcy i kierownicy muszą odbywać takie szkolenie raz na 5 lat, przy czym powinno ono trwać 16 godzin lekcyjnych. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są do odbycia szkolenia raz na 3 lata, które powinno trwać 8 godzin lekcyjnych. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji również odbywają szkolenie raz na 5 lat, przy czym ich szkolenie musi trwać minimum 16 godzin lekcyjnych. Również pracownicy służb BHP są zobowiązani do dobycia szkolenia co najmniej raz na 5 lat, ale ich szkolenia trwają 32 godziny lekcyjne. Pracownicy administracyjno-biurowi szkoleni są raz na 6 lat a czas trwania ich szkoleń to 8 godzin lekcyjnych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *